Home » The Network » Inger Wiene

Inger Wiene

Magister i europæisk etnologi og museumsinspektør på Københavns Museum.

Ved siden af mit arbejde som museumsinspektør på Københavns Museums, har jeg den sidste tid arbejdet på projektet: Københavnske kvinder på kanten. Projektets problem-formulering er: Ud fra gennemgang og analyse af retssager, hvori kvinder indgår som part, tegnes et billede af kvinders vilkår og handlemuligheder i det sene 1700tals København og derigennem af den juridiske og samfundsstrukturelle diskurs, der udstikker de rammer, som de involverede kvinder overskrider. Projektet spørger, om kvindernes grænseoverskridende handlinger var tilfældigheder eller bevidste strategier for at udvide rammerne for handling? Hvordan blev disse handlinger vurderet af rettens mænd? Var de anklagede kvinder ikke blot på kant med loven men også på kanten af – eller udenfor – et hushold? Kvinder blev så at sige opfattet som afvigende i forhold til manden. Det ses i samtidens lovgivning, hvor den interpellerede borger var manden, som overhoved i et hushold.

Pr. 1. januar 2016 har jeg fået midler fra Kulturstyrelsen til at skrive tre videnskabelige artikler. Heraf er de to afledt af ovennævnte projekt.

I den første artikel ”Københavnske kvinder på kanten. Vilkår og strategier” beskrives og analyseres, med udgangspunkt i forskellige typer lovovertrædelser, udvalgte kvinders vilkår, handlemuligheder og valg af strategi.

Den anden artikel: ” Københavnske kvinder på kanten. Hushold og (u)myndighed” vil i højere grad vægte de juridiske og samfundsstrukturelle rammer for kvinders vilkår og vil desuden gå længere op i tid – til 1915.

Contact: iwiene@kff.kk.dk and/or inger@wiene.dk

 

MPhD in European Ethnology and curator at the Museum of Copenhagen.

As well as my work as a curator at the Museum of Copenhagen, I have recently worked on the project: Copenhagen women on the edge. The project’s problem formulation is: Based on a review and analysis of court cases in which women are included, a picture is drawn of women’s conditions and possibilities in the late 1700´s Copenhagen, and through this the legal and socio-structural discourse that set the boundaries which the women in question crossed. The project asks, whether the women’s stepping over of the limits was unconscious or part of deliberate strategies to extend the framework of acceptable action. How were these actions assessed by the men of the court? Were the accused women not only on the edge of the law but also on the edge of – or outside – a household? Women were perceived as different to men. This is seen in the contemporary law of the age, where the interpellated citizen was the man at the head of a household.

In January 1, 2016, I received funding from the Danish Agency for Culture to write three scientific articles, including two derived from the above project.

The first article “Copenhagen women on the edge. Terms and strategies “, will describe and analyze selected women’s conditions, options and choice of strategy, based on the different types of offenses they committed.

The second article: “Copenhagen women on the edge. Households and un- authority “, will further assess the legal and socio-structural framework of women’s conditions and will also look at cases later on in time – up to 1915.